Primăria Crăciuneşti

județul Mureș

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei

  

            Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

 Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în intreţinere şi un venit net lunar de până la 530 lei/membru de familie

 

- Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original);
- Certificatul de căsătorie (copie şi original);
- Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii şi original);
- Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul (copie şi original);
- Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original);
- Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj/ pentru luna anterioară depunerii cererii. În adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
- Adeverinţă de la școală privind înscrierea într-o formă de învățământ
- Adeverinţa de la Registrul agricol, privind bunurile mobile și imobile

- Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta şi documente referitoare la partener;
Două dosare cu șină

 

 

 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile
  1.
 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2.
 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
 1.
 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2.
 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3.
 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4.
 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
  5.
 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6.
 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7.
 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
 *) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
  1.
 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
 1.
 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie
  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.